Ask your app and mobile related questionStart a discussion in the Appszoom Forum and get the answers you needX Close

vnEdu Parent

vnEdu Parent

50 - 100 téléchargements

Ajouter cette application à une liste

+ Par Công ty phần mềm và truyền thông VASC

Ứng dụng VnEduParent là ứng dụng trợ giúp Phụ huynh học sinh theo dõi tình hình học tập của con cái, chia sẻ thông tin và giao lưu với các phụ huynh, giáo viên liên quan đến các lớp của con học, giao lưu với các thành viên trên mạng giáo dục VnEdu. Ứng dụng VnEduParent có 4 chức năng sau:
- Quản lý học tập của các con
- Diễn đàn
- Chat
- Thông báo

Commentaires et classements de vnEdu Parent

  • Aucun commentaire jusqu'à présent. Soyez le premier à donner votre avis !